محصولات

سیستم تشخیص محتوای توهین آمیز

سیستم تشخیص محتوای توهین آمیز​

سیستم تشخیص تصاویر نامناسب

سیستم تشخیص تصاویر نامناسب​

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

طراحی و توسعه

طراحی و توسعه محصول در راستای نیاز

شخصی سازی

انجام شخصی سازی های مورد نظر

فضای مجازی

تشخیص محتوای نامناسب در فضای مجازی

پشتیبانی

پشتیبانی و راهنمایی محصول